نمایشگاه تاسیسات تهران – گلتی

نمایشگاه تاسیسات تهران – گلتی

۷ آبان ۱۳۹۵

نمایشگاه بین المللی تاسیسات و تهویه مطبوع استان تهران با حضور غرفه گلتی و حضور مدیران ارشد گلتی ایتالیا.