اتحاد و همدلی

اتحاد و همدلی

۲۵ اسفند ۱۳۹۵

جلسه های دوره ای برندهای هولدینگ اورینت و اعلام اتحاد و هماهنگی در اجرای طرح های مختلف.