منشی اداری   تهران، سهروردی /  حقوق توافقی /  قرارداد تمام وقت

کارشناس فروش   تهران، سهروردی /  حقوق توافقی /  قرارداد تمام وقت

مهندس فنی   تهران، سهروردی /  حقوق توافقی /  قرارداد تمام وقت

کارشناس خدمات پس از فروش   تهران، سهروردی /  حقوق توافقی /  قرارداد تمام وقت

کارمند انبار   کهریزک، احمدآباد /  حقوق توافقی /  قرارداد تمام وقت

سرپرست تولید کارخانه   جاده قدیم ساوه، شهرک نصیرآباد /  حقوق توافقی /  قرارداد تمام وقت

منشی اداری

 تهران، سهروردی /  قرارداد تمام وقت

کارشناس فروش

 تهران، سهروردی /  قرارداد تمام وقت

مهندس فنی

 تهران، سهروردی /  قرارداد تمام وقت

کارشناس خدمات پس از فروش

 تهران، سهروردی /  قرارداد تمام وقت

کارمند انبار

 کهریزک، احمدآباد /  قرارداد تمام وقت

سرپرست تولید کارخانه

 جاده قدیم ساوه، نصیرآباد / قرارداد تمام وقت