افتتاحیه نمایشگاه دائمی

افتتاحیه نمایشگاه دائمی

۱۴ آبان ۱۳۹۵

افتتاحیه نمایشگاه دائمی اورینت واقع در تهراه، چهارراه طالقانی.