بازدید از کارخانه گلتی

بازدید از کارخانه گلتی

۲۱ مرداد ۱۳۹۳

بازدید اعضای مجموعه اورینت از مجموعه کارخانه های گلتی در ایتالیا در سال ۱۳۹۳.