بیلبوردهای تبلیغات شهری

بیلبوردهای تبلیغات شهری

۱۷ آذر ۱۳۹۸

معرفی عمومی برند اورینت و تبلیغات شهری در پاییز سال ۱۳۹۸ جهت اثربخشی بیشتر بازاریابی.