جلسات مدیران کارخانه گلتی

جلسات مدیران کارخانه گلتی

۲۹ فروردین ۱۳۹۴

حضور مدیران ارشد کارخانه گلتی در ساختمان مرکزی اورینت جهت تحکیم روابط و همکاری های بیشتر.