جلسه مدیران هایرف

جلسه مدیران هایرف

۲۱ مرداد ۱۳۹۷

میزبانی از مدیران کمپانی هایرف ایتالیا (یکی از زیرمجموعه های گروه گلتی) جهت بررسی فرصت های بیشتر همکاری.