جلسه نمایندگان فروش تهران

جلسه نمایندگان فروش تهران

۱۲ اسفند ۱۳۹۹

جلسه آشنایی و هم فکری نمایندگان فروش مجموعه اورینت و بررسی سیاست های کلی فروش در زمستان سال ۱۳۹۹.