خدمات ما

خدمات پیش، و پس از فروش اورینت

بـه عنــوان گروهـی یکپارچـه و متشکل از چندین شرکت و زیرمجموعه، اورینت سرویس صرفا محدود به فروش کالا نبوده و شامل مراحل پیش از فروش (مشاوره فنی، طراحی و تدوین طرح توجـیهـی)، نصـــــب و راه انـــدازی و خـدمــات پـس از فـــروش (ارتــقـاء، نگهــداری، تـعمیــــر و سـرویـــس‌هـای دوره ای) می باشــد. همچنـیـن گـروه اورینـت به صـورت مستــمـر اقـــدام بـه برگــزاری دوره‌هــای آموزشـی تخصصی برای تیم های فنی و مشاوره می نماید.

کارشناسی

کارشناسی پیش از نصب

نصب دستگاه

نصب اسپلیت خانگی/رایگان

تعمیرات

تعمیرات و سرویس

سرویس‌های فصلی

با هدف بالا بردن عمر دستگاه

لیست نمایندگی‌ها

نمایندگان مجاز خدمات

شرایط و ضوابط

شرایط ارائه خدمات

شرایط و ضوابط

شرایط ارائه خدمات

سرویس‌های فصلی

با هدف بالا بردن عمر دستگاه

لیست نمایندگی‌ها

نمایندگان مجاز خدمات

تعمیرات

تعمیرات و سرویس

نصب دستگاه

نصب اسپلیت خانگی/رایگان

کارشناسی

کارشناسی پیش از نصب