اسپلیت

اسپلیت

کولر گازی هوشمند اورینت 

وقتی که خانه را با عجله ترک می‌کنید، تصور کنید نیازی نباشد که نگران روشن ماندن سیستم تهویه خود باشید. یا اینکه وقتی به خانه برمی‌گردید دمای خانه از پیش در درجه آسایش تنظیم شده باشد

کولر گازی کلاس A اورینت مدل NL

کولر گازی یکی از محصولات تهویه مطبوع است که دارای قابلیت سرمایش و گرمایش است و در انواع و اشکال مختلفی تولید و مورد استفاده قرار می‌گیرد.

کولر گازی کلاس A اورینت مدل KD

کولر گازی یکی از محصولات تهویه مطبوع است که دارای قابلیت سرمایش و گرمایش است و در انواع و اشکال مختلفی تولید و مورد استفاده قرار می‌گیرد.

کولر گازی کلاس A اورینت مدل OTA

کولر گازی یکی از محصولات تهویه مطبوع است که دارای قابلیت سرمایش و گرمایش است و در انواع و اشکال مختلفی تولید و مورد استفاده قرار می‌گیرد.

کولر گازی اینورتر اورینت مدل OTINV

کولر گازی یکی از محصولات تهویه مطبوع است که دارای قابلیت سرمایش و گرمایش است و در انواع و اشکال مختلفی تولید و مورد استفاده قرار می‌گیرد.

کولر گازی کلاس A اورینت مدل OMA

کولر گازی یکی از محصولات تهویه مطبوع است که دارای قابلیت سرمایش و گرمایش است و در انواع و اشکال مختلفی تولید و مورد استفاده قرار می‌گیرد.

کولر گازی اینورتر اورینت مدل OMINV

کولر گازی یکی از محصولات تهویه مطبوع است که دارای قابلیت سرمایش و گرمایش است و در انواع و اشکال مختلفی تولید و مورد استفاده قرار می‌گیرد.

کولر گازی هوشمند اورینت 

وقتی که خانه را با عجله ترک می‌کنید، تصور کنید نیازی نباشد که نگران روشن ماندن سیستم تهویه خود باشید. یا اینکه وقتی به خانه برمی‌گردید دمای خانه از پیش در درجه آسایش تنظیم شده باشد

کولر گازی کلاس A اورینت مدل NL

کولر گازی یکی از محصولات تهویه مطبوع است که دارای قابلیت سرمایش و گرمایش است و در انواع و اشکال مختلفی تولید و مورد استفاده قرار می‌گیرد

کولر گازی کلاس A اورینت مدل KD

کولر گازی یکی از محصولات تهویه مطبوع است که دارای قابلیت سرمایش و گرمایش است و در انواع و اشکال مختلفی تولید و مورد استفاده قرار می‌گیرد

کولر گازی کلاس A اورینت مدل OTA

کولر گازی یکی از محصولات تهویه مطبوع است که دارای قابلیت سرمایش و گرمایش است و در انواع و اشکال مختلفی تولید و مورد استفاده قرار می‌گیرد

کولر گازی اینورتر اورینت مدل OTINV

کولر گازی یکی از محصولات تهویه مطبوع است که دارای قابلیت سرمایش و گرمایش است و در انواع و اشکال مختلفی تولید و مورد استفاده قرار می‌گیرد

کولر گازی کلاس A اورینت مدل OMA

کولر گازی یکی از محصولات تهویه مطبوع است که دارای قابلیت سرمایش و گرمایش است و در انواع و اشکال مختلفی تولید و مورد استفاده قرار می‌گیرد

کولر گازی اینورتر اورینت مدل OMINV

کولر گازی یکی از محصولات تهویه مطبوع است که دارای قابلیت سرمایش و گرمایش است و در انواع و اشکال مختلفی تولید و مورد استفاده قرار می‌گیرد