روفتاپ پکیج

روفتاپ پکیج

روفتاپ پکیج 

روفتاپ پکیج اورینت امکان استفاده از فن نیکوترا-گبهارت و یا کمپر، و همچنین فن اینورتر را دارد. کلیه شیرآلات مانند شیر برقی برند آلکو یا هنری هستند.

روفتاپ پکیج اورینت

روفتاپ پکیج اورینت امکان استفاده از فن نیکوترا-گبهارت و یا کمپر، و همچنین فن اینورتر را دارد. کلیه شیرآلات مانند شیر برقی برند آلکو یا هنری هستند.

روفتاپ پکیج اورینت

روفتاپ پکیج اورینت امکان استفاده از فن نیکوترا-گبهارت و یا کمپر، و همچنین فن اینورتر را دارد. کلیه شیرآلات مانند شیر برقی برند آلکو یا هنری هستند.