دورهمی همکاران گلتی و اورینت

دورهمی همکاران گلتی و اورینت

۳۰ آبان ۱۳۹۷

میزبانی هرساله گروه اورینت از تیم مدیریتی کارخانه گلتی ایتالیا جهت بررسی فرصت های همکاری و همدلی بیشتر.