محصولات

طیف گسترده‌ای از محصولات و راه‌حل‌ها برای شما

ایجاد ارتباط تنگاتنگ با پيشتازان اروپايی صنايع HRVAC در زمينه های فنی، مهندسی و بازرگانی اين فرصت را برای گـروه اورينـت فراهم نموده تا از دانـش دست اول و بـه روز، نـوآوری ها و همچنـين بيـش از صـد ســال تجــربه ايـن كمپانی ها به نحو قابــل توجهـی در راستـای معرفـی و عرضـه محـصولات با كيفـيت استـفاده نـمايـد. در طـول فرآيـند تكـامـل گـروه اورينـت، رويـكرد های فنـی و تخصصـی همواره نقش محـوری را در روند تصميم گيری های مديران در كليه سطوح مديريتی و اجرايی ايفا نموده است.

استانداردها

گسرو

استانداردهای محصولات گسرو

اورینت

استانداردهای محصولات اورینت

هایرف

استانداردهای محصولات هایرف

گلتی

استانداردهای محصولات گلتی

تراست

استانداردهای محصولات تراست

چیلرهای هــــواخـنـک

به طور کلی چیلرها هسته مرکزی یا قلب هر سیستم سرمایش مرکزی می‌باشند که با کاهش دمای آب و به جریان انداختن آن درکویل های فن کویل ها ، هواساز ها و دیگر تجهیزات خنک کننده ، عمل خنک کنندگی هوای محیط را انجام می دهند. چیلرها از نظر عملکرد دارای انواع تراکمی و جذبی هستند که در مقیاس های صنعتی و خانگی تولید می شوند

برندهای موجـود ایــن دسـتـــگاه

                 

ــــــــــــــــــــــــ‌ـ‌ـ‌ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

هــواســاز

به طور کلی چیلرها هسته مرکزی یا قلب هر سیستم سرمایش مرکزی می‌باشند که با کاهش دمای آب و به جریان انداختن آن درکویل های فن کویل ها ، هواساز ها و دیگر تجهیزات خنک کننده ، عمل خنک کنندگی هوای محیط را انجام می دهند. چیلرها از نظر عملکرد دارای انواع تراکمی و جذبی هستند که در مقیاس های صنعتی و خانگی تولید می شوند

برندهای موجـود ایــن دسـتـــگاه

                 

ــــــــــــــــــــــــ‌ـ‌ـ‌ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ