نمایشگاه تاسیسات مشهد

نمایشگاه تاسیسات مشهد

۱۳ آبان ۱۳۹۵

نمایشگاه بین المللی تاسیسات و تهویه مطبوع استان خراسان شهر مشهد با حضور غرفه گلتی و حضور مدیران ارشد گلتی ایتالیا.