نمایشگاه تاسیسات تهران – گسرو

نمایشگاه تاسیسات تهران – گسرو

۲۰ آبان ۱۳۹۶

نمایشگاه بین المللی تاسیسات و تهویه مطبوع تهران با حضور شاخص غرفه گسرو با حضور صاحبان کارخانه ترکیه.