همایش دربند

همایش دربند

۱۸ شهریور ۱۳۹۰

همایش دربند با گردهمایی اعضای خانواده بزرگ اورینت در سال ۱۳۹۰.