کولر گازی کلاس A اورینت مدل OMA

کولر گازی کلاس A اورینت مدل OMA

  مدل                                        

ظرفیت سرمایش (Btu/h)                                                                        ۹۰۰۰   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ظرفیت گرمایش (Btu/h)                                                                        ۱۰۰۰۰    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابعاد یونیت داخلی (WxDxH)                                                        ۷۲۰x۱۸۹x۲۹۰ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابعاد یونیت خارجی (WxDxH)                                                     ۸۴۲x۳۲۲x۵۵۵ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مبــرد                                                                                               R410A

ظرفیت سرمایش (Btu/h)                                                                       ۱۲۰۰۰   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ظرفیت گرمایش (Btu/h)                                                                       ۱۳۰۰۰    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابعاد یونیت داخلی (WxDxH)                                                       ۸۰۲x۱۸۹x۲۹۷ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابعاد یونیت خارجی (WxDxH)                                                     ۸۴۲x۳۲۲x۵۵۵ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مبــرد                                                                                               R410A

ظرفیت سرمایش (Btu/h)                                                                       ۱۸۰۰۰   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ظرفیت گرمایش (Btu/h)                                                                        ۱۹۰۰۰    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابعاد یونیت داخلی (WxDxH)                                                        ۹۶۵x۲۱۸x۳۱۹ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابعاد یونیت خارجی (WxDxH)                                                      ۹۱۴x۳۷۶x۷۰۷ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مبــرد                                                                                               R410A

ظرفیت سرمایش (Btu/h)                                                                      ۲۴۰۰۰   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ظرفیت گرمایش (Btu/h)                                                                       ۲۳۰۰۰    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابعاد یونیت داخلی (WxDxH)                                                      ۱۰۸۰x۲۲۶x۳۳۶ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابعاد یونیت خارجی (WxDxH)                                                       ۹۱۴x۳۷۶x۷۰۷ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مبــرد                                                                                               R410A

ظرفیت سرمایش (Btu/h)                                                                      ۳۰۰۰۰   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ظرفیت گرمایش (Btu/h)                                                                       ۳۰۵۰۰    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابعاد یونیت داخلی (WxDxH)                                                      ۱۲۶۰x۲۸۳x۳۶۲ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابعاد یونیت خارجی (WxDxH)                                                     ۱۰۴۸x۴۵۵x۸۱۰ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مبــرد                                                                                               R410A

* برای مشاهده جدول کامل مشخصات فنی می‌توانید کاتالوگ محصول را دانلود نمایید

مشخصات فنی برجسته

توضیحات

 

کولر گازی یکی از محصولات تهویه مطبوع است که دارای قابلیت سرمایش و گرمایش است و در انواع و اشکال مختلفی تولید و مورد استفاده قرار می گیرد. کولرگازی ها از سیکل تبرید پیروی می کنند که اصلی ترین اجزای آن، کمپرسور، کندانسور، شیر انبساط و اواپراتور است. مبرد فریونی با ویژگی های خاص از داخل این سیکل بسته عبور می کند تا با تبادل حرارتی با محیط، سرمایش و گرمایش فضای کاربری را تامین کند. تبرید به منظور شرایط مناسب برای کاهش دمای یک مکان (یا یک ماده) نسبت به محیط آن صورت می گیرد و یا انتقال گرما از یک محیط با دمای پایین به یک محیط با دمای بالاتر. گرما از یک محیط با دمای بالاتر به یک محیط با دمای پائین تر به خودی خود انتقال می یابد و نیاز به عملیات خاصی نداریم ولی چنانچه بخواهیم عکس این را عمل را انجام دهیم حتما نیاز به کار خاصی داریم. در سیستم تبرید تراکمی مقداری گرما در اواپراتور جذب و مقداری گرما در کندانسور دفع می گردد.

مزایای محصول

۵ سال ضمانت کمپرسور و ۱۰ سال خدمات

دارای مبرد دوستدار محیط زیست R410

سرعت فن و کنترل دمای اتوماتیک

دارای کمپرسور کم مصرف کلاس A

کیت لوله، عایق و کابل رایگان

نسخه‌های موجود

OMA-09H410A (9000 Btu/h)

OMA-12H410A (12000 Btu/h)

OMA-18H410A (18000 Btu/h)

OMA-24H410A (24000 Btu/h)

OMA-30H410A (30000 Btu/h)

   مدل               

ظرفیت سرمایش                      ۹۰۰۰   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ظرفیت گرمایش                       ۱۰۰۰۰   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابعاد یونیت داخلی        ۷۲۰x۱۸۹x۲۹۰

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابعاد یونیت خارجی          ۸۴۲x۳۲۲x۵۵۵

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مبــرد                                       R410A

ظرفیت سرمایش                       ۱۲۰۰۰   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ظرفیت گرمایش                       ۱۳۰۰۰   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابعاد یونیت داخلی        ۸۰۲x۱۸۹x۲۹۷

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابعاد یونیت خارجی          ۸۴۲x۳۲۲x۵۵۵

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مبــرد                                       R410A

ظرفیت سرمایش                      ۱۸۰۰۰   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ظرفیت گرمایش                       ۱۹۰۰۰   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابعاد یونیت داخلی        ۹۶۵x۲۱۸x۳۱۹

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابعاد یونیت خارجی          ۹۱۴x۳۷۶x۷۰۷

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مبــرد                                       R410A

ظرفیت سرمایش                      ۲۴۰۰۰   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ظرفیت گرمایش                       ۲۳۰۰۰   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابعاد یونیت داخلی      ۱۰۸۰x۲۲۶x۳۳۶

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابعاد یونیت خارجی          ۹۱۴x۳۷۶x۷۰۷

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مبــرد                                       R410A

ظرفیت سرمایش                       ۳۰۰۰۰   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ظرفیت گرمایش                      ۳۰۵۰۰   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابعاد یونیت داخلی      ۱۲۶۰x۲۸۳x۳۶۲

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابعاد یونیت خارجی          ۱۰۴۸x۴۵۵x۸۱۰

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مبــرد                                       R410A

* برای مشــاهده جــدول کامــل مشخصــات فنــی

مـی‌توانید کاتالوگ محصول را دانلــود نمـایید

مشخصات فنی برجسته

توضیحات

 

کولر گازی یکی از محصولات تهویه مطبوع است که دارای قابلیت سرمایش و گرمایش است و در انواع و اشکال مختلفی تولید و مورد استفاده قرار می گیرد. کولرگازی ها از سیکل تبرید پیروی می کنند که اصلی ترین اجزای آن، کمپرسور، کندانسور، شیر انبساط و اواپراتور است. مبرد فریونی با ویژگی های خاص از داخل این سیکل بسته عبور می کند تا با تبادل حرارتی با محیط، سرمایش و گرمایش فضای کاربری را تامین کند. تبرید به منظور شرایط مناسب برای کاهش دمای یک مکان (یا یک ماده) نسبت به محیط آن صورت می گیرد و یا انتقال گرما از یک محیط با دمای پایین به یک محیط با دمای بالاتر. گرما از یک محیط با دمای بالاتر به یک محیط با دمای پائین تر به خودی خود انتقال می یابد و نیاز به عملیات خاصی نداریم ولی چنانچه بخواهیم عکس این را عمل را انجام دهیم حتما نیاز به کار خاصی داریم. در سیستم تبرید تراکمی مقداری گرما در اواپراتور جذب و مقداری گرما در کندانسور دفع می گردد.

مزایای محصول

۵ سال ضمانت کمپرسور و ۱۰ سال خدمات

دارای مبرد دوستدار محیط زیست R410

سرعت فن و کنترل دمای اتوماتیک

دارای کمپرسور کم مصرف کلاس A

کیت لوله، عایق و کابل رایگان

نسخه‌های موجود

OMA-09H410A (9000 Btu/h)

OMA-12H410A (12000 Btu/h)

OMA-18H410A (18000 Btu/h)

OMA-24H410A (24000 Btu/h)

OMA-30H410A (30000 Btu/h)

کاتالوگ RAC اورینت

برای دانلود کاتالوگ کامل RAC اورینت کلیک کنید

بروشور محصول OMA اورینت

برای دانلود این بروشور کلیک کنید

کاتالوگ RAC اورینت

برای دانلود کاتالوگ کامل RAC اورینت کلیک کنید

بروشور محصول OMA اورینت

برای دانلود این بروشور کلیک کنید

درخواست اطلاعات بیشتر

اگر درباره این محصول سوالی دارید یا درخواست کارشناسی

و نصب این دستگاه را دارید شماره خود را در باکس زیر وارد کنید

درخواست اطلاعات بیشتر

اگر درباره این محصول سوالی دارید یا درخواست کارشناسی

و نصب این دستگاه را دارید شماره خود را در باکس زیر وارد کنید