کولر گازی کلاس A اورینت مدل OTA

کولر گازی کلاس A اورینت مدل OTA

  مدل                                        

ظرفیت سرمایش (Btu/h)                                                                        ۹۰۰۰   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ظرفیت گرمایش (Btu/h)                                                                        ۹۵۰۰    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابعاد یونیت داخلی (WxDxH)                                                        ۷۱۸x۱۸۰x۲۴۰ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابعاد یونیت خارجی (WxDxH)                                                      ۷۰۰x۲۵۶x۵۵۲ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مبــرد                                                                                               R410A

ظرفیت سرمایش (Btu/h)                                                                       ۱۲۰۰۰   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ظرفیت گرمایش (Btu/h)                                                                       ۱۲۵۰۰    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابعاد یونیت داخلی (WxDxH)                                                       ۷۷۰x۱۸۰x۲۴۰ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابعاد یونیت خارجی (WxDxH)                                                     ۷۰۰x۲۵۶x۵۵۲ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مبــرد                                                                                               R410A

ظرفیت سرمایش (Btu/h)                                                                       ۱۸۰۰۰   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ظرفیت گرمایش (Btu/h)                                                                       ۱۸۵۰۰    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابعاد یونیت داخلی (WxDxH)                                                        ۹۰۰x۲۰۲x۲۸۰ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابعاد یونیت خارجی (WxDxH)                                                      ۸۲۰x۳۰۰x۶۰۵ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مبــرد                                                                                               R410A

ظرفیت سرمایش (Btu/h)                                                                      ۲۴۰۰۰   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ظرفیت گرمایش (Btu/h)                                                                      ۲۴۵۰۰    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابعاد یونیت داخلی (WxDxH)                                                      ۱۰۳۳x۲۰۲x۳۱۳ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابعاد یونیت خارجی (WxDxH)                                                      ۹۰۲x۳۰۷x۶۵۰ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مبــرد                                                                                               R410A

ظرفیت سرمایش (Btu/h)                                                                      ۳۰۰۰۰   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ظرفیت گرمایش (Btu/h)                                                                       ۳۱۰۰۰    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابعاد یونیت داخلی (WxDxH)                                                      ۱۱۸۶x۲۶۰x۳۴۰ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابعاد یونیت خارجی (WxDxH)                                                      ۹۰۲x۳۰۷x۶۵۰ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مبــرد                                                                                               R410A

* برای مشاهده جدول کامل مشخصات فنی می‌توانید کاتالوگ محصول را دانلود نمایید

مشخصات فنی برجسته

توضیحات

 

کولر گازی یکی از محصولات تهویه مطبوع است که دارای قابلیت سرمایش و گرمایش است و در انواع و اشکال مختلفی تولید و مورد استفاده قرار می گیرد. کولرگازی ها از سیکل تبرید پیروی می کنند که اصلی ترین اجزای آن، کمپرسور، کندانسور، شیر انبساط و اواپراتور است. مبرد فریونی با ویژگی های خاص از داخل این سیکل بسته عبور می کند تا با تبادل حرارتی با محیط، سرمایش و گرمایش فضای کاربری را تامین کند. تبرید به منظور شرایط مناسب برای کاهش دمای یک مکان (یا یک ماده) نسبت به محیط آن صورت می گیرد و یا انتقال گرما از یک محیط با دمای پایین به یک محیط با دمای بالاتر. گرما از یک محیط با دمای بالاتر به یک محیط با دمای پائین تر به خودی خود انتقال می یابد و نیاز به عملیات خاصی نداریم ولی چنانچه بخواهیم عکس این را عمل را انجام دهیم حتما نیاز به کار خاصی داریم. در سیستم تبرید تراکمی مقداری گرما در اواپراتور جذب و مقداری گرما در کندانسور دفع می گردد.

مزایای محصول

۵ سال ضمانت کمپرسور و ۱۰ سال خدمات

دارای مبرد دوستدار محیط زیست R410

دارای فیلترهای لایه ای سه گانه تصفیه هوا

دارای کمپرسور کم مصرف کلاس A

کیت لوله، عایق و کابل رایگان

نسخه‌های موجود

OTA-09H410A (9000 Btu/h)

OTA-12H410A (12000 Btu/h)

OTA-18H410A (18000 Btu/h)

OTA-24H410A (24000 Btu/h)

OTA-30H410A (30000 Btu/h)

   مدل               

ظرفیت سرمایش                       ۹۰۰۰   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ظرفیت گرمایش                       ۹۵۰۰   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابعاد یونیت داخلی        ۷۱۸x۱۸۰x۲۴۰

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابعاد یونیت خارجی          ۷۰۰x۲۵۶x۵۵۲

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مبــرد                                       R410A

ظرفیت سرمایش                       ۱۲۰۰۰   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ظرفیت گرمایش                       ۱۲۵۰۰   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابعاد یونیت داخلی        ۷۷۰x۱۸۰x۲۴۰

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابعاد یونیت خارجی          ۷۰۰x۲۵۶x۵۵۲

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مبــرد                                       R410A

ظرفیت سرمایش                       ۱۸۰۰۰   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ظرفیت گرمایش                       ۱۸۵۰۰   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابعاد یونیت داخلی        ۹۰۰x۲۰۲x۲۸۰

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابعاد یونیت خارجی          ۸۲۰x۳۰۰x۶۰۵

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مبــرد                                       R410A

ظرفیت سرمایش                       ۲۴۰۰۰   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ظرفیت گرمایش                       ۲۴۵۰۰   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابعاد یونیت داخلی      ۱۰۳۳x۲۰۲x۳۱۳

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابعاد یونیت خارجی          ۹۰۲x۳۰۷x۶۵۰

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مبــرد                                       R410A

ظرفیت سرمایش                       ۳۰۰۰۰   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ظرفیت گرمایش                       ۳۱۰۰۰   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابعاد یونیت داخلی      ۱۱۸۶x۲۶۰x۳۴۰

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابعاد یونیت خارجی          ۹۰۲x۳۰۷x۶۵۰

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مبــرد                                       R410A

* برای مشــاهده جــدول کامــل مشخصــات فنــی

مـی‌توانید کاتالوگ محصول را دانلــود نمـایید

مشخصات فنی برجسته

توضیحات

 

کولر گازی یکی از محصولات تهویه مطبوع است که دارای قابلیت سرمایش و گرمایش است و در انواع و اشکال مختلفی تولید و مورد استفاده قرار می گیرد. کولرگازی ها از سیکل تبرید پیروی می کنند که اصلی ترین اجزای آن، کمپرسور، کندانسور، شیر انبساط و اواپراتور است. مبرد فریونی با ویژگی های خاص از داخل این سیکل بسته عبور می کند تا با تبادل حرارتی با محیط، سرمایش و گرمایش فضای کاربری را تامین کند. تبرید به منظور شرایط مناسب برای کاهش دمای یک مکان (یا یک ماده) نسبت به محیط آن صورت می گیرد و یا انتقال گرما از یک محیط با دمای پایین به یک محیط با دمای بالاتر. گرما از یک محیط با دمای بالاتر به یک محیط با دمای پائین تر به خودی خود انتقال می یابد و نیاز به عملیات خاصی نداریم ولی چنانچه بخواهیم عکس این را عمل را انجام دهیم حتما نیاز به کار خاصی داریم. در سیستم تبرید تراکمی مقداری گرما در اواپراتور جذب و مقداری گرما در کندانسور دفع می گردد.

مزایای محصول

۵ سال ضمانت کمپرسور و ۱۰ سال خدمات

دارای مبرد دوستدار محیط زیست R410

دارای فیلترهای لایه ای سه گانه تصفیه هوا

دارای کمپرسور کم مصرف کلاس A

کیت لوله، عایق و کابل رایگان

نسخه‌های موجود

OTA-09H410A (9000 Btu/h)

OTA-12H410A (12000 Btu/h)

OTA-18H410A (18000 Btu/h)

OTA-24H410A (24000 Btu/h)

OTA-30H410A (30000 Btu/h)

کاتالوگ RAC اورینت

برای دانلود کاتالوگ کامل RAC اورینت کلیک کنید

بروشور محصول OTA اورینت

برای دانلود این بروشور کلیک کنید

کاتالوگ RAC اورینت

برای دانلود کاتالوگ کامل RAC اورینت کلیک کنید

بروشور محصول OTA اورینت

برای دانلود این بروشور کلیک کنید

درخواست اطلاعات بیشتر

اگر درباره این محصول سوالی دارید یا درخواست کارشناسی

و نصب این دستگاه را دارید شماره خود را در باکس زیر وارد کنید

درخواست اطلاعات بیشتر

اگر درباره این محصول سوالی دارید یا درخواست کارشناسی

و نصب این دستگاه را دارید شماره خود را در باکس زیر وارد کنید