نصب دستگاه

فرم درخواست نصب دستگاه:

* نصب و راه‌اندازی دستگاه‌ها رایگان می‌باشد. در صورت نیاز به ملزومات اجرایی طبق فاکتور ارائه شده از طرف نماینده خدمات، پرداخت به عهده مشتری می‌باشد.

** فرآیند نصب از طرف اورینت سرویس حداکثر تا ۷۲ ساعت کاری انجام می‌پذیرد.