بیمارستان فیروزگر

بیمارستان فیروزگر

تحویل چیلر به بیمارستان فیروزگر واقع در تهران توسط گروه مهندسی و بازرگانی اورینت.