سازمان هواپیمایی کشور

سازمان هواپیمایی کشور

تحویل چیلر به سازمان هواپیمایی کشور واقع در فرودگاه مهرآباد_تهران توسط گروه مهندسی و بازرگانی اورینت.
بازار آرین

بازار آرین

تحویل چیلر به مجموعه بازار آرین واقع در شهرری توسط گروه مهندسی و بازرگانی اورینت.