هتل اشک رامسر

هتل اشک رامسر

تحویل چیلر به هتل اشک واقع در رامسر توسط گروه مهندسی و بازرگانی اورینت.