مقایسه چیلر هواخنک با چیلر آب خنک

مقایسه چیلر هواخنک با چیلر آب خنک

عموماً با توجه به شرایط جغرافیایی، هزینه اولیه و تعمیر و نگهداری، کارفرمایان نوع چیلر را انتخاب می کنند. به همین منظور به برخی تفاوت های میان چیلر هواخنک و چیلر آب خنک اشاره می کنیم. برای برج خنک کن چیلر آب خنک، می بایست یک فضایی روی بام در نظر گرفت و یک فضا برای خود...